Đầu lợn (thủ lợn)

In stock
SPV17
2,000

Description

Đơn vị tính: 1 cái (bao gồm cả 2 cái tai, mũi, mắt) và đã làm sạch.

From the same Vendor